Potencjał pola grawitacyjnego

Potencjał (V) w polu grawitacyjnym określony jest przez stosunek energii potencjalnej (Ep) ciała o masie m do wartości masy tego ciała:

V= \frac{E _{p} }{m}

Zastępując energię potencjalną odpowiednim wyrażeniem otrzymamy:

V= \frac{-G \frac{m _{1}m _{2}  }{R} }{m _{2} } =- \frac{Gm _{1} }{R}

gdzie: G – stała grawitacji, m1 – masa ciała wytwarzającego pole grawitacyjne, R – odległość.

Potencjał pola centralnego, podobnie jak energia potencjalna może przyjmować tylko wartości ujemne. Jego jednostką jest dżul na kilogram (J/kg).

Potencjał pola dla danego punktu przestrzeni informuje nas, jaką energię potencjalną miałoby ciało o znanej masie umieszczone w tym punkcie.