Państwo

Obecnie termin państwo oznacza organizację, która posiada suwerenną władzę na określonym terytorium. Warto jednak przyjrzeć się lepiej jak termin ten się rozwijał na przestrzeni wieków.

Ewolucja terminu państwa jest dość skomplikowana, współczesnego charakteru nabrało ono stosunkowo późno, chociaż nie oznacza to, że wcześniej nie istniało. Już bowiem starożytni Grecy tworzyli miasta-państwa (polis), natomiast Rzymianie funkcjonowali w civitas, czyli państwie obywateli rzymskich, a także wspólnocie wszystkich obywateli res publica oraz po zwiększeniu swojego terytorium w imperium. Z kolei średniowiecze, w którym najistotniejszy był czynnik terytorialny, wniosło rozumienie państwa jako kraju.

Dopiero jednak XVI wiek przyniósł termin, który można było zastosować do wszystkich państw, nie zważając na ustój czy wielkość. Tym terminem było stato, użył go po raz pierwszy włoski filozof Niccolo Machiavelli. Dosłownie oznaczał on „stać” i pochodził od łacińskiego status, co odnosiło się do warunków bytu, stanu i położenie. Współcześnie stosujemy termin „państwo” w znaczeniu panowania, od słowa pan, a więc główny akcent kładziony jest na model władzy.