Europejska Komisja Praw Człowieka

Europejska Komisja Praw Człowieka została założona z inicjatywy Rady Europy, by czuwać nad ochroną praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przestała funkcjonować w 1998 roku, jej zadania od tego czasu przejął Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Komisja rozpatrywała skargi kierowane przez państwa lub prywatne osoby, do jej kompetencji należało także prowadzenie polubownych rozstrzygnięć spraw. Komisja była niejako pośrednio połączona także z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bowiem mogła w niektórych przypadkach przesłać raport o złamaniu Konwencji do Komitetu Ministrów Rady Europy, którzy z kolei mieli możliwość przekazania go dalej do Trybunału.

Skargę można było składać w formie listu, w którym opisano sprawę i efekty jej rozpatrzenia przez odpowiednie organy krajowe. Istniały ponadto odpowiednie wymogi, które musiały być spełnione, by Komisja mogła zająć się sprawą, należały do nich:

- prawo, które zostało złamane musi być zawarte w Konwencji,
- wszystkie sposoby rozwiązania sprawy na poziomie krajowym zostały wyczerpane,
- zdarzenie, którego dotyczy skarga odbyło się minimum rok po przyjęciu Konwencji przez dane państwo,
- skarga została złożona nie później niż pół roku od rozpatrzenia sprawy przez organy państwowe.